သ​တ​င​္း
0

တမူးၿမိဳ႕ နဲ႔ ၅ ရက္တာလူ႕အခြင့္အေရးသင္တန္း

စစ္ကိုင္းတုိင္း၊တမူးျမိဳ႕တြင္ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ယက္တို႔ပူးေပါင္းကာ လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ဖြင့္သင္တန္းကို နိုဝင္ဘာလ ၁၆ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ (၅)ရက္တိုင္တိုင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။ သင္တန္းတြင္ လူမ်ိဳးစု(၅)စုပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး Marie Stopes Myanmar၊ PYF Thado မ်ိဳးႏြယ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊NLD၊မက္သဒစ္ဘုရားေက်ာင္း၊ AHRN၊ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႔၊ Zo…

HR သတင္း
0

ခြဲျခားဆက္ဆံရာေရာက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား (Harmful Traditional Practices)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မွု တားဆီးကာကြယ္ေရး (၁၆) ရက္တာ လွုပ္ရွားမွု အထူးအစီအစဥ္ (အပိုင္း ၆) မွာေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံရာေရာက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ား (Harmful Traditional Practices) ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြကို Equality Myanmar…

Leaderboard Ad