သ​တ​င​္း
0

ႏို္င္ငံတကာ ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ထိုစာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္

ႏို္င္ငံတကာ ႏို္င္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (International Covenant on Civil and Political Rights) ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု ၂၀၁၆…

HR သတင္း
0

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထူးအစီအစဥ္ (၆) ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမွုတားဆီးကာကြယ္ေရး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထူးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးမွုတားဆီးကာကြယ္ေရးေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကေလးသူငယ္ေတြ လူကုန္ကူးမွုအႏၱရာယ္ကေန တားဆီးကြယ္ႏိုင္ဖို႔ ကေလးသူငယ္လူကုန္းမွုတားဆီးကာကြယ္ေရး…

Leaderboard Ad