ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ဆံု

0

ျမန္မာႏုိင္ငံသု႔ိေရာက္ရွိေနေသာ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး အထူးကုိယ္စားလွယ္ Yanghee Lee အား ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (UNDP) ရုံးတြင္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔  ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

Photo : AAPPB

Share.

Leave A Reply