စည္းရုံးလႈံ႕႔ေဆာ္ျခင္း အစီအစဥ္

စည္းရုံးလႈံ႕႔ေဆာ္ျခင္း

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေနရာေဒသႏွင့္ ကအသီးသီးတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလက္တဲြ၍ အားေကာင္းေသာ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို တည္ေဆာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲသည္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းရြာအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရး ပညာေပးမႈမ်ားကို ပုိမုိလုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၿပီး ထုိေဒသမ်ားရွိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေသာသူမ်ားႏွင့္လည္း ထိစပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုမိုဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ မိတ္ဖက္ ကြန္ယက္ အဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူမ်ားအား စည္းရုံးလႈံေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးမ ႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပင္ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အာဏာပုိင္မ်ားက သိရွိသေဘာေပါက္လာေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ား၊ အျခား ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္္ လုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္အတြက္ လုိအပ္သည္႔ အရည္အေသြး ျမွင့္တင္မႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သံရုံးမ်ား

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ တုိင္းျပည္အတြင္း စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးသည္႔ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ တုိးတက္ထြန္းကားလာေစရန္အတြက္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေန၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနသည္။ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ သံရုံးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ သံုးသပ္မႈမ်ားအား တင္ျပ၍ ပုံမွန္ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။

ေဒသရွိ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္း

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ သည္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တဲြပူးေပါင္း၍ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအသီးသီးတို႔က လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျချပဳ ေထာက္ပံ့ေပးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဗဟုိျပဳ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားအား ထည့္သြင္းေဆာင္္သြားႏိုင္ေစရန္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒ၊ အသင္းပင္းအဖြဲ႔အစည္း မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ေစ့စပ္ညိွႏႈိင္းေပးသည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာသည္ အမ်ိဳးသမီးဖိုရမ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညိလာခံမ်ားကိုလည္း အျခားအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါသည္။