လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးမႈ

လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးမႈျမင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း အစီအစဥ္

လူ႔အခြင့္အေရးဆရာျဖစ္သင္တန္း

လူ႔အခြင့္အေရး ဆရာျဖစ္သင္တန္းသည္ နည္းျပမ်ား၏ ေစ့စပ္ေဆာ္ၾသေပးမႈ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတကို မိမိတို႔အရပ္ေဒသတြင္းရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး သိရွိနားလည္လာေစႏွင့္ နည္းျပမ်ားမွ သင္တန္းဆင္းသည္ႏွင့္ ၅ ရက္တာ ဆင့္ပြား လူအခြင့္အေရးအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ သင္ခန္းစာျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

ဆင့္ပြားလူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ဖြင့္သင္တန္း

ဆင့္ပြားလူ႔အခြင့္အေရး အျမင္ဖြင့္သင္တန္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆရာျဖစ္သင္တန္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး နည္းျပသင္တန္းဆင္းမ်ားအတြက္ မိမိေဒသရွိ လူထုႏွင့္ထိစပ္ၿပီး လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္ သင္တန္းေပးျခင္း အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ”၏ နည္းျပ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေစာင့္ၾကပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရပါသည္။

နည္းျပ မြမ္းမံသင္တန္း

နည္းျပ မြမ္းမံသင္တန္းသည္ သီတင္းပတ္ ၂ ပတ္အၾကာၿပီး နည္းျပမ်ား၏ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္သံုသပ္ျခင္းႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို မ်ွေ၀ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သည္။ ထိုျပင္ နည္းျပမ်ားအတြက္ ထပ္ဆင့္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဗဟုသုတမ်ား၊ က်ြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

လူထုလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္

လူထုလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းသူ/သားေဟာင္းမ်ားမွ ေရရွည္တည္တံေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေသးစားဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းသူ/သားေဟာင္းမ်ား အစည္းအေ၀း

သင္တန္းသူ/သားေဟာင္းမ်ား အစည္းအေ၀းကို ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ”၏ သင္တန္းဆင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းအေၾကား အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူျခင္း၊ ကြန္ယက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။