လူ႔အခြင့္အေရးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

0

ဖြင့္ပဲြမွာ အစိုးရဖက္က လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦး၀င္းမရ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကိုယ္စား ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္…

Share.

Leave A Reply