လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ဖြင့္

လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ဖြင့္ အစီအစဥ္

လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ဖြင့္ သင္တန္း

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” သည္ ၅ ရက္တာ စဥ္ဆက္မျပတ္ လူ႔အခြင့္အေရး အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္တနံတလ်ားရွိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း (၁၄)ခုတို႔တြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ဤသင္တန္းကို ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ဗဟုသုတမ်ား သိရွိျပန္႔ပြားလာေစရန္ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” သည္ ရက္တာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနလ်က္ရွိသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း (၁၄)ခုတို႔မွ လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းဆင္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ အထူးျပဳ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ားအၾကား အသိအျမင္ဖလွယ္ျခင္း၊ ကြန္ယက္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ စြမ္ရည္ျမွင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

လူထုအခမ္းအနား

လူထုအခမ္းအနားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာရာထူးရျမတ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အမ်ားျပည္သူသိရွိလာေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္တတ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပသည္။ ဥပမာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူအခြင့္အေရးေန႔။