လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

0

လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔မွ (၂၀) ရက္ေန႔အထိ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာမွ ေလာကအလင္း သင္တန္းခမ္းမ၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီး(၁၃)ဦး၊ အမ်ိဳးသား(၉)ဦး စုစုေပါင္း (၂၂) ဦးတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သင္တန္းသားအမ်ားစုမွာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခခံသင္တန္း တက္ ေရာက္ၿပီးေသာ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ ႔မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ သင္တန္းဆင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္(၁၈) အရ (Freedom of Religion and Belief- FoRB) လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း မ်ား၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေျခအေနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကိုး ကြယ္ယံု ၾကည္မႈကို ေလးစားတန္ဖိုးရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ျဖစ္ၾကသည္။
လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ သင္တန္းသားမ်ားထဲ အခ်ိဳ ႔မွာလည္း ၎တို႔၏ သင္ယူရရွိမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ ႔မွ လာေရာက္ တက္ေရာက္ေသာ သင္တန္းသူ ေဒၚစံပယ္မွ “လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖိႏွိပ္ျခင္း ဆုိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အတူ သတင္းအမွားမ်ားေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖစ္ၿပီး အၾကမ္္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ရသည္ကို သတိထားနားလည္ သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထားဝယ္ၿမိဳ ႔မွ မေအးျမတ္မိုးမွလည္း “ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အစိုးရ၏ တာဝန္ယူရမည့္အဓိကအခ်က္္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာေတြ လိုက္နာ မည့္ အခ်က္မ်ား၊ ျပည္သူေတြအေနျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအေၾကာင္းကိုသိရွိခဲ့ရပါတယ္” ဟုေျပာၾကား ခဲ့သည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ထားဝယ္၊သရက္ေခ်ာင္း၊ ေလာင္းလံု၊ ေရျဖဴ၊ ပုေလာ၊ ၿမိတ္၊ ကၽြန္းစု တို႔မွ အရပ္ဖက္ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕စည္းမ်ားမွ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားျဖင့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Share.

Leave A Reply