အလုပ္သင္နည္းျပ ေလ်ာက္လႊာပံုစံေခၚယူျခင္း

2

Equality Myanmar မွ အလုပ္သင္နည္းျပ (၄) ဦးကုိ ရန္ကုုန္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုု႔တြင္၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ မွ နိဳ၀င္ဘာလ( ၃၁) ရက္ေန႔ အတြင္း အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ နည္းျပေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ေခၚယူ ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ားမွ တက္ေရာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။

Share.

2 Comments

  1. ေလ်ာက္လႊာပံုုစံကိုု ေဒါင္းလုုပ္ရယူၿပီး ျဖည့္စြက္ေပးပါ။ ေလ်ာက္လႊာတြင္းမွာေပးပိုု႔ရမယ့္လိမ့္စာပါ၀င္ပါခင္ဗ်ာ

Leave A Reply