အာဆီယံအသင္းႀကီး ထူေထာင္ေသာ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

0

အာဆီယံအသင္းႀကီး ထူေထာင္ေသာ ႏွစ္(၅၀) ျပည့္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္() ရက္ေန႔သည္ အေရွ႔ေတာင္္အာရွႏိုင္ငံ ဆယ္နိုင္ငံျဖင့္ ေပါင္းစုဖဲြ႔စည္းထားေသာ အာဆီယံအသင္းၾကီးထူေထာင္ေသာအခ်ိန္ကာလ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ျပည့္ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္တိုင္တိုင္ ေဒသဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းတခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္လာႏိုင္သည့္ အာဆီယံအသင္းႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအရပ္ဖက္လူအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါသည္။

အာဆီယံေဒသအတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အာဆီယံအသင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ အာစီယံျပည္သူမ်ားဘ၀ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖူလံုေရးတို႔အတြက္ တိုက္တြန္းႏိူးေဆာ္လ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္သူလုထုကို ဗဟိုျပဳေသာ အာဆီယံအသင္းႀကီးအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ လူမႈတရားမွ်တမႈ၊ တန္းတူညီမွ် မႈႏွွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပန္ၾကားလ်က္ရွိပါသည္။ အာဆီယံအသင္းႀကီး အေနျဖင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၊ တရားမမွ်တမႈ၊ တန္းတူမညီမွ်မႈ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ေတာင္းဆိုေနသည့္ အာဆီယံျပည္သူမ်ား၏ အသံမ်ားကို အထူးအေလးထားနားေထာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။

အေရ႔ွေတာင္အာရွေဒသသည္ ယခုအခါ လ်င္ျမန္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တဖက္ မွာလည္း တန္းတူမညီမွ်မႈမ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာရွားပါးမႈမ်ား၊ အစားအစာလံုၿခံဳမႈမရွိျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေငြရလြယ္ေသာသီးႏွံမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရင္း မိရိုးဖာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုး ကုန္ၾကသည္။ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ခ်ယ္လွယ္မႈေအာက္တြင္ ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲလာလ်က္ရွိသည္။ အာဆီယံအသင္းႀကီး၏ ေစ်းကြက္တခုထဲျဖစ္ေရးေပၚလစီအရလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အာဆီယံျပည္သူမ်ား၏ အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ခြင့္အေပၚ ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္လ်က္ရွိ သည္။ ထို႔ျပင္ အဖဲြ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လယ္သမားမ်ား၏ တပိုင္တႏိုင္စီးပြားေရးကို ကာကြယ္မေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။

အာဆီယံေဒသတခုလံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိမ္ေခၚမႈမ်ားကိုလဲ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိသည္။ ေဒသအတြင္းလက္နက္အားၿပိဳင္မႈမ်ားျမင့္မားလာကာ အာဆီယံအသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ စုစုေပါင္းကာကြယ္ေရးစရိတ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၃၃ သန္းအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ အတင္းအၾကပ္ေရြ႔ေျပာင္းေနထိုင္ေနရမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း လူသားလံုၿခံဳေရးကို ခ်ိန္းေျခာက္ေနလ်က္ရွိသည္။ ေဒသအတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျမင့္မားလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတရပ္လံုး ကိုျဖစ္ေစ၊ တခ်ိဳ႔ေသာ အုပ္စု၀င္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္ႏွင့္သံုးသပ္မည္ဆိုပါက တရားဥပေဒလက္လွမ္းမွီမႈႏွင့္ ခဲြျခားခံအုပ္စုမ်ားအေပၚ ကာကြယ္ ေပးမႈမ်ားမွာ အားနည္းလ်က္ဆျဲဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ တျခားလူနည္းစုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိုလည္း ေဒသအတြင္း ယခုတိုင္ေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္သည္။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားႏွိပ္ကြက္မႈေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသအတြင္းမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ (၆၂၅) ဦး ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး တရားဥပေဒကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးေခ်။

ထိုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရအပါအ၀င္ အာဆီယံအသင္း၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

  • ခဲြျခားဖယ္ထုတ္ခံရေသာအုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပါ၀င္မႈကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္၊
  • ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာေပၚလစီမ်ားကို စဥ္းစားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ေရးစံခ်ိန္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊
  • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ကာကြယ္ၿပီး တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္၊
  • စစ္လက္နက္၀ယ္ယူျခင္း၊ စစ္အသံုးစားရိတ္မ်ားတိုးျမင့္ျခင္းထက္ လူထု၏ အေျခခံလူမႈ၀န္ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးပိုမိုသံုးစဲြရန္၊
  • အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔အတြက္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊
  • ေဒသဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးယႏၱယားမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံအစိုးရမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (AICHR) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ (ACWC) တို႔ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အရပ္ဖက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုလက္တဲြလုပ္ေဆာင္ရန္၊

Myanmar Civil Societies’ Core group on ASEAN

Equality Myanmar

Share.

Leave A Reply