အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ား ကြန္ရက္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

0

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ား ကြန္ရက္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ လူသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ မည္သူအေပၚတြင္ မည္သည့္ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ႏွင့္မွ ခဲြျခားျခင္းမျပဳရဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ (၁) ႏွင့္ (၂) တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ထိုေၾကညာစာတမ္း၏ စကားခ်ီးတြင္ “လူခပ္သိမ္း၏ မ်ိဳး႐ိုး ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္တကြ လူတိုင္းအညီအမွ်ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း” ဟု တိက်စြာေရးသားထားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ လူေပါင္းမ်ား စြာေသဆံုုးခဲ႔ရေသာ ကမၻာစစ္ၾကီးနွစ္ခုုအၿပီးတြင္ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ခဲ႔ၾကရေသာ အမုုန္းတရားကိုု အေျခခံသည္႔ လူမ်ိဳးတုုန္းစစ္ပြဲမ်ား၊ မတရားေက်းကၽြန္ျပဳမႈမ်ား၊ သက္ဦးဆံပိုုင္အာဏာရွင္စံနစ္မ်ားကိုု သမိုုင္းသင္ခန္းစာယူလ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင္႔အေရးေၾကညာစာတမ္းၾကီးကိုု ေရးဆြဲၿပီး လူသားတိုု႔၏ မူလအခြင္႔အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ခြင္႔၊ ဂုုဏ္သိကၡာနွင္႔အညီအသက္ရွင္သန္ပိုုင္ခြင္႔ကိုု နိုုင္ငံတကာအေနျဖင္႔ ကာကြယ္တာဝန္ယူရန္ေဆာင္ရြက္ေဖၚထုုတ္လိုုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ား အစုုလိုုက္အၿပံဳလိုုက္ျဖစ္လာသည္႔အတြက္ အကာအကြယ္မဲ႔လာျခင္းအေပၚ လူသားတိုု႔၏ မူလအခြင္႔အေရးမ်ားကိုု မီးေမာင္းထိုုးကာ ျပန္လည္သိျမင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးယဥ္ေက်းမႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ေသာ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ မတူကဲြျပားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ တည္ေဆာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးခ်င္း အခြင္႔အေရးနွင္႔ အုုပ္စုုလိုုက္အခြင္႔အေရးသဟဇာတျဖစ္မႈကိုု အေလးထားသည္။ ဤသိုု႔ေသာလူ႔အခြင့္အေရး ယဥ္ေက်း မႈထြန္းကားျခင္းကသာလ်ွင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ရွိမွ လူ႔အခြင့္အေရး ယဥ္ေက်းမႈကို တိုုးျမွင္႔ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ား ကြန္ရက္အေနျဖင့္ ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံျဖစ္သလိုု လူ႔အခြင့္အေရးကိုု အၾကမ္းဖက္နည္း ျဖင္႔တည္ေဆာက္၍မရပါ။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ လူသားတို႔၏ အသက္ရွင္ခြင့္ႏွင့္ လံုၿခံဳခြင့္တို႔အေပၚ ျပင္းထန္စြာထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစေသာေၾကာင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးအေျခခံအနွစ္သာရကိုု ထိခုုိက္လ်က္ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ႀကီးမားစြာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာေစၿပီး လူအုပ္စု၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားေပၚလဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မုုန္းတီးမႈ နွင္႔ ဂလဲ႔စားေခ်မႈ သံသရာစက္ဝန္းကိုုျဖစ္ေစပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မတရားမႈ၊ မမ်ွတမႈကိုု ပိုု၍ဆိုုးရြားေစသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈကို ယဥ္ေက်းေသာလူ႔ေဘာင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတိုင္းက လက္မခံႏိုင္သလို လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပညာေပးသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမွန္သမွ်ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူက်ဴးလြန္က်ဴးလြန္ အျပင္းအထန္ရူတ္ခ်ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစေသာ ေၾကာင့္ လူ႔အခြင္အေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ လူသား အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို လက္မခံဘဲ အၾကမ္းဖက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာ အေျဖရွာအႏိုင္ယူ လိုသူမ်ားျဖစ္ေနေလ႔ရွိရာ အၾကမ္းဖက္သူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္သူမ်ားျဖစ္သြားတတ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆ၏ အမွန္တရားမွာ မည္သူက်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖစ္ပါက ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူဖက္မွ ရပ္တည္ၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိလာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္မႈတခုျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးရူေထာင့္မွ ရူျမင္ၿပီး ၎လုပ္ရပ္အား ရူ႔ံခ်ဆန္႔က်င္ရန္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးအမွန္တကယ္ေလးစားသူတိုင္း၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ မွန္ကန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆသည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းလာေအာင္ ပ့ံပိုးေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရူံ႕ခ်ရံု သက္သက္သာမက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွလံုးသားပိုင္ရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားေသာသူတဦးသည္ မိမိကိုထိမွသာ နာတတ္ေသာသူမ်ား မျဖစ္ရပါ။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု၀င္ လူသားတဦးကုိျဖစ္ေစ လူသားအုပ္စု၀င္တခုခုကိုျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတခုလံုးကို ေစာ္ကား ထိခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
ထို႔အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ားကြန္ရက္ (Human Rights Educators Network) အေနျဖင့္ မည္သူက်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ျပင္းထန္စြာ ရူံ႕ခ်ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးယဥ္ေက်းမႈ၏ စစ္မွန္ေသာ အယူအဆမ်ားျဖစ္သည့္ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရူျခင္းတို႔ကို က်င့္သံုး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ရက္စြဲ။ ။၂၀၁၇ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္

ဆက္သြယ္လိုပါက
ဦးေအာင္ေဇာ္ေထြး
၀၉ ၄၄၈၀၂၆၂၀၇
ဦးေက်ာ္သက္ဦး
၀၉ ၄၂၂၅၄၄၅၃၀
ကိုရဲလြင္ဦး
၀၉ ၇၇၀၈၁၈၉၄၃

Share.

Leave A Reply