ဥေရာပသမဂၢ၏ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း လမ္းျပေျမပံု ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

0

တက္ၾကြေသာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုသည္ ဗဟုဝါဒကို အားေပး ျမွင့္တင္မည္ ျဖစ္ျပီး ေရရွည္ တည္တံ့ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ အလုံးစုံေသာ ၾကီးပြား တိုးတက္မႈတို႕ကို မွ်ေဝ ေထာက္ကူ ပါလိမ့္မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံုမွ တဆင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံရိွ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။ ယခုအပတ္တြင္ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ ဥေရာပသမဂၢနွင့္ အျခားေသာ အလႉရွင္ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အခန္း က႑ အသီးသီးမွ သင္တန္းသား ၈၀ ဦးခန္႕တို႕ႏွင့္ နွစ္ရက္ၾကာ တက္ၾကြ၍ အင္တိုက္အားတိုက္ရွိေသာ စကား ရည္လုပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမို ကေရစီအကူးအေျပာင္းတြင္ တက္ၾကြေသာ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္လာေရး အတြက္ အေထာက္အကူၿပဳေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးရန္ မည္ကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ကို ေျပာၾကား ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။ မီဒီယာ၊ ပုဂၢလိကက႑ နွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး မိတ္ဖက္မ်ားသည္ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏိုင္ရန္ မည္သည္မ်ားကို ပ့ံပိုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း? ကြၽႏု္ပ္တို႕ သည္ အနာဂတ္၌ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံညဏ္ မ်ားစြာႏွင့္ လံႈေဆာ္မႈမ်ားစြာ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤပြဲကို စီစဥ္ေပးေသာ LRC – Local Resources Centre (Myanmar), Equality Myanmar ႏွင့္ ActionAid Myanmar တို႕ကိုလည္း အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

 

European Union in Myanmar

Share.

Leave A Reply