ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပး၊ စည္းရံုုးလႈံ႕ေဆာ္သည့္လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းဖိုု႔ဖိတ္ေခၚပါသည္။

0

ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ #၃၃ရက္တာစိန္ေခၚမႈ တြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ အလႈရွင္မ်ားကို ဤေနရာကေန ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

ဇာလီဝင္း- အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀
ဦးမိုးျမတ္တင္ဦး – အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀

ကြၽန္ေတာ္တို႕ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀အနက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ -(၃၀၀)ကို (၂)ဦးထံ မွ လႈဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ညီမွ်ျခင္းျမန္မာအေနျဖင့္ ေနာက္ထက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၇၀၀) ကို အလႈရွင္ (၃၈)ဦး ထံမွရရွိရန္လိုအပ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။

သင့္အေနျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ရည္မွန္းခ်က္ကိုျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ကူညီပံ့ပိုးလိုပါသလား။ ၁၁ ရက္သာလိုပါေတာ့သည္။ လႈဒါန္းလိုပါကhttps://www.globalgiving.org/…/support-human-rights-activi…/ လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ျပီး လႈဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

Share.

Leave A Reply