၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈေလး တခု

0

ပါ၀င္ေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြ
ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္အားေပးၾကတဲ့ Generation Wave တို႔ကို ေက်းဇူးပါ.. Lin Latt SueKo Phyu Phway

Share.

Leave A Reply