ကၽြနု္ပ္တို႔ အေၾကာင္း

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” (ယခင္လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးဌာန-(ျမန္မာႏိုင္ငံ) HREIB)” သည္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ မရည္ရြယ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံျပည္သူ လူထုမ်ားအတြက္ဦးတည္၍ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား၊ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအစီအစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ေနလ်က္ရွိသည္။

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ သည္ လူ႔အခြင့္အေရးနည္းျပသင္တန္းမ်ား၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သီးျခားေခါင္းစဥ္အလိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အခမ္းအနားပြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ေလ့လာႏိုင္မည့္ု႔ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ့ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႔ရွိ သင္တန္းခန္းမမ်ားတြင္ သာမက ျမန္မာျပည္အႏွ႔ံတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က႑အသီးသီးကို လုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဖိတ္ၾကားေေသာသင္တန္းမ်ားသို႔လည္း နည္းျပမ်ားေေစလႊတ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ညီမ်ွျခင္း ျမန္မာ” ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား ႏွင့္သင္းအုပ္ဆရာမ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္လူဦးေရ စုစုေပါင္း လူဦးေရ (၂၀၀၀)ေက်ာ္အား ေလ့က်င့္ပညာေပးနိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္တို႔တြင္ အားေကာင္းေသာလူ႔အခြင့္အေရးနည္းျပမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးစည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား ကြန္ယက္ မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအၾကား သိရွိလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္း ကမ္ပိန္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား နည္းပါးေနျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းသည့္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးဆိုင္ရာ အေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား မာတီမီဒီယာပိုင္းဆိုင္ရာ တင္ဆက္မႈမ်ားကို ျမန္မာဘာသာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနပါသည္။ ထိုထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွာ ရုပ္ျမင္သံၾကား ပညာေပး အစီအစဥ္တဲြမ်ား၊ ပညာေပးပိုု႔စတာမ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ေတးဂီတ ရုပ္သံသီခ်င္းမ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားကို လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္းမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္  လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ သည္းခံစိတ္ရွည္ေသာ၊ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ လူမႈအသိုက္အ၀န္း ေပၚထြန္းလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ထား ပါသည္။

ရည္မွန္းခ်က္

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္လာေစရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးျခင္းမွတဆင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္သြားရန္ ရည္မွန္းထား ပါသည္။

ပန္းတိုင္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားလုိက္နာမႈမ်ား တုိးတက္ျမင့္မားလာေစရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

  • လူ႔အခြင့္အေရးပိုင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား လူတိုင္းပါ၀င္ေသာ ပညာေရး ပံုစံျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအျမင္မ်ား ဖြင့္ေပးရန္။

  • ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ကြန္ယက္မ်ားက အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္လာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စြမ္းရည္ျမွင့္ တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပံ့ပုိးေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ဦးတည္အုပ္စုမ်ား

မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းနွင့္ နယ္ပယ္အတြင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည့္သူမ်ားကို စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေရြးခ်ယ္ ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရး ပညာေပးသင္တန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ရပ္ရြာလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိုးသမီးအုပ္စုမ်ား၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢအဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ လိင္တူခ်စ္သူအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ နုိင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစု၀င္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမမ်ား၊ လယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢ၀င္ မ်ားအားရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ပါသည္။

အက်ဳိးခံစားသူမ်ားနွင့္ လက္တြဲေဖာ္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း ရႈေထာင့္သည္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းရွိ က႑တိုင္းႏွင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ အေရးပါေသာအရာျဖစ္ၿပီး ထိုရူေထာင့္သည္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအဆင့္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု လက္ခံယံုၾကည္ ေသာအခ်က္အေပၚ အေျခခံထားေရြးခ်ယ္ပါသည္။

သင္ၾကားေရးနည္းနာမ်ား

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” သင္ယူသူကို ဗဟုိျပဳသင္ၾကားၿပီး သမရိုးက်သင္ၾကားမႈပံုစံမဟုတ္ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားအား အသံုးျပဳကာ သင္ယူသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ မိမိတို႔အသံုးျပဳေသာ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အသိအျမင္၊ သေဘာထားႏွင့္အျပဳအမူ ဆိုင္ရာအဆင့္ သံုးဆင့္စလံုးတြင္ေျပာင္းလဲလာေအာင္ အေလးထားသင္ၾကားေသာနည္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၎အဆင့္သံုးဆင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းေစေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ လက္ရွိ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ လူမႈျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ သံုးသပ္တတ္ေစၿပီး ထိုမွတဆင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျချပဳေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေျဖရွင္းတတ္လာေစေအာင္ စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္တီထြငၿပီး နွင့္ ပူေပါင္းပါဝင္မႈျဖစ္ေစေသာ သင္ရုိးညြန္းတမ္းပံုစံမ်ားသည္ ပါဝင္သူမ်ားကို သူတို႔၏ ဗဟုသုတ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ႏုိင္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးနုိင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစပါသည္။ ဤသင္ၾကားမႈ လမ္းစဥ္သည္ ပါ၀င္သူမ်ားအေပၚအေျချပဳ၍ လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အဓိကျပဳပါသည္။ ေလ့လာသူတဦးခ်င္းစီကုိ သူတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ ဘ၀အေတြ႔အႀကံဳမ်ားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအျဖစ္ လက္ခံထားပါသည္။

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ” သည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲတတ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။ သင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တဲြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ ထိုနည္းလမ္းမ်ားကေန၍ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ရပ္တည္ဆံုးျဖတ္နိုင္မႈမ်ား၊ လူမႈျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူထုႏွင့္ထိစပ္ႏိုင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မ်ားကို အားေကာင္းလာေစမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးအစီအစဥ္သည္ သင့္ေလ်ာ္၍ လက္ေတြ႔က်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူမ်ား အေပၚ ဗဟိုၿပီး သင္ယူသူမ်ားအား ၎တို႔၏ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းနယ္ပယ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိ သူမ်ားျဖစ္ေေစရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးပါသည္။ သင္တန္းသူသင္တန္းသားမ်ာကေန၍ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွား သူမ်ားအၾကားကြန္ယက္က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးသင္တန္း တခုၿပီးတိုင္း ျမန္မာျပည္သူလုထုအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးကိုသိရွိၿပီး ေလးစား လာသူဦးေရ တိုးပြားလာလ်က္ရွိပါသည္။