ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္

 ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ (ရန္ကုန္)

အမွတ္ (၃၃၄/၃၄၄) ဒုတိယထပ္၊ ပုုဂံအိမ္ရာ၊ လမ္းမေတာ္ ၁ လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း (၉၅) ၁ ၉၀၁၀၆၀၅၊ ၉၅ ၉ ၄၄၈၀၂၃၅၆၉
email: info@equalitymyanmar.org;

 ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ(မႏၱေလး)

အမွတ္ (ဒ ၆/၇၅) ေမခလမ္း၊ ၆၇၊ ၆၉ ၾကား၊ ႏွင့္ ၄၁၊ ၄၂၊  မဟာၿမိဳင္(၁)၊ မဟာေအာင္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဖုန္း ၉၅၉ ၄၀၂၇၆၉၀၁၇
email : equalitymyanmar.mdy@gmail.com

Colors Rainbow  Yangon Office

တိုက္ (B) အခန္း ၃၀4၊ ၃ လႊာ၊ Dalta Plaza၊
ေရႊဂံုတိုင္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
(ဗန္ဒါပင္မွတ္တုိင္- Vandarpin Bus stop)
ဖုန္း – ၀၉၄၀၀၄၄၇၈၁

CRB – Dawei Office

အခန္း ၈၆၊ သုခလမ္း၊ စန္းခ်ည္(ဇ)ရပ္ကြက္၊
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕။
ဖုန္း ၉၅၉ ၂၅၀၇၉၉၄၀၈