အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

လူသားရင္းျမစ္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား လက္စြဲ

ဤမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားအား တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံႏုိင္ရန္၊ အကယ္၍ ၀န္ထမ္း တစ္ဦးဦးက မညီမမွ်ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားရပါက တင္ျပေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ရည္ရြယ္ေရးသားထားပါသည္။

Attachment: အျပည့္အစံုရယူရန္


ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒ

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒသည္ တူညီေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင္႔ ယံုၾကည္မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားျပီး ကေလးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ သႏိ႒န္ကို ျပည့္မွီေစရန္ အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါ တို႔ကိုလည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

က။ EQMM ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ႏွင္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ (သို႔) သြယ္၀ိုက္ ပါ၀င္ေန ေသာ ကေလးမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္။

ခ။ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔ အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ပတ္သတ္ေနေသာ ကေလးမ်ားကို ေလးေလးစားစား၊ ဂုဏ္သိကာရွိရွိ ဆက္ဆံ ျပီး အကာအကြယ္ေပးကာ အႏရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ရွိမရွိကို ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ရမည္။

Attachment: အျပည့္အစံုရယူရန္


လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာထိပါးေႏွာက္ယွက္ျခင္းအေပၚ မူ၀ါဒ

Equality Myanmar ၏ ၀န္ထမ္းအားလံုးသည္ အလုပ္ခြင္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ ေလးစားစြာဆက္ဆံျခင္း ခံရေသာအခြင့္အေရးအျပင္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းမွ ကာကြယ္မႈရရွိႏိုင္ ေသာအခြင့္အေရးရွိၾကသည္။ EQMM သည္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ တားဆီးျခင္း၊ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ တာ၀န္ယူသည္။ EQMM သည္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား၊ သတင္းေပးပို႔ျခင္းမ်ားႏွင့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျမန္ဆန္စြာႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ အေရးယူမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္မည္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူတို႔ကိုတားဆီးျခင္း၊ တင္းမာမႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖယ္ရွားျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းမ်ား ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ ထိုအျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ EQMMသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးကို လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမည္သည့္ ကိစၥမဆို သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈကိုမဆို သတင္းေပးပို႔ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးသည္။

ဤမူ၀ါဒသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မည္သည့္အျပဳအမူသည္ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ ထိပါးေနွာက္ယွက္ျခင္း (Sexual harassment) ျဖစ္သည္ကို အသိေပးရန္၊ ဤကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ရန္ တားဆီးဖို႔အတြက္ EQMM သံုးစြဲသည့္ နည္းလမ္းမ်ားေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးေပၚေပါက္ပါက တရားမွ်တေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ ထိုအျပဳအမူမ်ားကို အေရးယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

Attachment: အျပည့္အစံုရယူရန္


ဘ႑ာေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဆုိင္ရာ လက္စြဲ

ဘ႑ာေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဆုိင္ရာစီမံခန္႔ခဲြေရးသည္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လိုအပ္ေနသည့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ က႑တစ္ခု ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤလက္စြဲစာအုပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ယခုလက္ရွိမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေစရန္၊ ထိေရာက္မႈရိွေစရန္၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တသမတ္တည္းရွိေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

Attachment: အျပည့္အစံုရယူရန္


အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္သည့္ မူ၀ါဒ

မူ၀ါဒဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္

ညီမွ်ညီျမန္မာ၏ အဂတိလိုက္မစားမႈ ဆန္က်င္သည့္ မူ၀ါဒသည္ လိုအပ္သလိုျပန္လည္ျပဳျပင္ႏိုင္သည့္ စာတမ္းျဖစ္ၿပီး ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ၏ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအား ပိုမိုခိုင္မာမႈရွိေစမည့္ စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။

Attachment : အျပည့္အစံုရယူရန္